نمایه نویسندگان

آ

 • آرمین، محمد پتانسیل دگرآسیبی اندام‌های مختلف زیره سبز بر جوانه‌زنی و رشد اولیه نخود [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 30-39]

ا

 • ابراهیمی، مینا بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج تحت تأثیر سطوح مختلف شوری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 81-88]
 • احمدی، خدیجه تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 71-80]
 • احمدی، مادح بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه ریحان در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 43-53]
 • احمدی، مادح مطالعه اثر پیش تیمار بذر با سالسیلیک اسید در شرایط تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 9-20]
 • اردکانی، عزیز اله پتانسیل دگرآسیبی اندام‌های مختلف زیره سبز بر جوانه‌زنی و رشد اولیه نخود [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 30-39]
 • اسدی آقبلاغی، معصومه بررسی اثر پیری تسریع شده بر فرآیند جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 60-68]
 • اسدی گاکیه، معصومه بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L) رقم آذر2 [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-85]
 • اسفندیاری، عزت‌اله تأثیر تنش شوری بر قابلیت جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه دو گونه گیاه علوفه‌ای [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 69-80]
 • اسماعیل پور، بهروز تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 16-27]
 • اصغری، محسن اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 40-48]
 • امیدی، حشمت بررسی اثر جیبرلیک اسید و آبسیزیک اسید بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش شوری (Securigera securidaca L) گیاه دارویی عدس الملک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 21-33]
 • امیدی، حشمت تاثیر هیدروپرایمینگ در کاهش اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و محتوای پرولین بذر دو گونه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia) و کاسنی (Chicorium intybus) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 34-44]
 • امیرزاده، مجید تاثیر هیدروپرایمینگ در کاهش اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و محتوای پرولین بذر دو گونه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia) و کاسنی (Chicorium intybus) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 34-44]
 • امین دلدار، زهرا بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج تحت تأثیر سطوح مختلف شوری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 81-88]
 • انصاری، امید تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 88-95]

ب

 • بابایی قاقلستانی، علی بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L) رقم آذر2 [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-85]
 • باقری، حمید بررسی نقش بهبود دهنده کلرید کلسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه ذرت تحت تنش شوری ناشی از NaCl [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 53-67]
 • بدری، عاطفه تأثیر آللوپاتیک عصاره کاکوتی ( Ziziphora clinopodioides Lam) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 68-77]
 • برهانی، نوید پتانسیل دگرآسیبی اندام‌های مختلف زیره سبز بر جوانه‌زنی و رشد اولیه نخود [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 30-39]
 • بصیری، محبوبه تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام تحت تنش مس (Triticum aestivum) مختلف گندم [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-15]
 • بصیری1، محبوبه تأثیر سالیسیلیک اسید در واکنش بذرهای زوال‌یافته گندم به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 35-52]
 • بلندی عموقین، ماهرخ بررسی اثرات آللوپاتی علف‌های هرز چاودار (Secale cereale L) و یولاف (Avena ludoviciana L) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 78-87]

پ

 • پاک نژاد، فرزاد ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات سرعت جوانه زنی واریته های جدید پنبه در سطوح مختلف تنش خشکی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-8]
 • پراور، آرزو تاثیر هیدروپرایمینگ در کاهش اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و محتوای پرولین بذر دو گونه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia) و کاسنی (Chicorium intybus) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 34-44]
 • پرمون، قاسم بررسی نقش اسید سالیسیلیک در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 13-23]
 • پرمون، قاسم بررسی اثر پیری تسریع شده بر فرآیند جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 60-68]
 • پرمون، قاسم بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج تحت تأثیر سطوح مختلف شوری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 81-88]

ت

 • ترابی، بنیامین تأثیر آللوپاتیک عصاره کاکوتی ( Ziziphora clinopodioides Lam) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 68-77]
 • ترابی دشتی، اندیشه ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات سرعت جوانه زنی واریته های جدید پنبه در سطوح مختلف تنش خشکی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-8]
 • تقی پور، زهرا تأثیر غلظت‌های مختلف کیتوزان بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum) در شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 65-75]
 • تهرانی فر، علی بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-10]
 • توبه، احمد بررسی اثرات آللوپاتی علف‌های هرز چاودار (Secale cereale L) و یولاف (Avena ludoviciana L) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 78-87]
 • توکلی، حوریه تأثیر جیبرلین و اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذور فرسوده کدوی تخم کاغذی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 20-29]

ج

 • جعفری نیا، مجتبی تاثیر بیوپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی دو نوع چمن [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 1-12]
 • جمشیدی، خلیل بررسی نقش بهبود دهنده کلرید کلسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه ذرت تحت تنش شوری ناشی از NaCl [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 53-67]
 • جوادی، احمد پاسخ جوانه زنی بذرهای کلزا به تغییرات قدرت بذر و هیدرو-پرایمینگ [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 54-70]

ح

 • حاتمی قره قوینی، نسرین بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L) رقم آذر2 [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-85]
 • حسینی، امیر حسن بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-10]

خ

 • خرم دل، سرور تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 16-27]
 • خماری، سعید تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 16-27]
 • خماری، سعید مطالعه تاثیر نانو اکسید روی بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 54-64]
 • خماری، سعید پاسخ جوانه زنی بذرهای کلزا به تغییرات قدرت بذر و هیدرو-پرایمینگ [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 54-70]

د

 • درویشی، بابک تاثیر شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و غلظت مالون‌دی‌آلدئید در دو رقم بذر گندم نان [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 24-34]
 • دلیل، بهاره بهبود جوانه زنی شوید در شرایط تنش شوری به وسیله پیش تیمار آبی بذر [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 45-53]

ر

 • رسام، قربانعلی تأثیر آللوپاتیک عصاره کاکوتی ( Ziziphora clinopodioides Lam) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 68-77]

ز

 • زارع، مریم تأثیر سالیسیلیک اسید در واکنش بذرهای زوال‌یافته گندم به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 35-52]
 • زارع، مریم تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام تحت تنش مس (Triticum aestivum) مختلف گندم [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-15]

س

 • سیاهمرگویی، آسیه تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام تحت تنش مس (Triticum aestivum) مختلف گندم [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-15]
 • سیاهمرگوئی، آسیه تأثیر سالیسیلیک اسید در واکنش بذرهای زوال‌یافته گندم به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 35-52]
 • سلطانی، الیاس ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات سرعت جوانه زنی واریته های جدید پنبه در سطوح مختلف تنش خشکی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 1-8]
 • سمیعی، لیلا بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-10]

ش

 • شاکری عموقین، رقیه بررسی اثرات آللوپاتی علف‌های هرز چاودار (Secale cereale L) و یولاف (Avena ludoviciana L) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 78-87]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 11-19]
 • شاهسونی، لیلا تاثیر برخی تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی قدومه (Allyssum turgidum Dudley) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 76-84]
 • شجاعیان، عارفه تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 71-80]
 • شجاعیان، عاطفه تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 71-80]
 • شیربندی، عابدین بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 11-19]
 • شریف زاده، فرزاد تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 88-95]
 • شعبان، مراد بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه ریحان در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 43-53]
 • شعبان، مراد مطالعه اثر پیش تیمار بذر با سالسیلیک اسید در شرایط تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 9-20]
 • شکرپور، اسفندیار بررسی نقش اسید سالیسیلیک در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 13-23]
 • شور، محمود بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-10]

ص

 • صادقی، سیدمصطفی آزمون‌های پیری تسریع شده و سرما در ارزیابی بنیه طولی گیاهچه بادام زمینی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 28-42]
 • صادقی، فاطمه بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج تحت تأثیر سطوح مختلف شوری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 81-88]
 • صدقی، محمد تأثیر جیبرلین و اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذور فرسوده کدوی تخم کاغذی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 20-29]
 • صدقی، محمد مطالعه تاثیر نانو اکسید روی بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 54-64]
 • صفرزاده، زهرا بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه ریحان در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 43-53]
 • صفرزاده، محمدنقی آزمون‌های پیری تسریع شده و سرما در ارزیابی بنیه طولی گیاهچه بادام زمینی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 28-42]
 • صنایعی، سارا بررسی نقش اسید سالیسیلیک در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 13-23]

ط

 • طباطبایی، سیدعلی تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 88-95]

ع

 • عبدلی، مجید تأثیر تنش شوری بر قابلیت جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه دو گونه گیاه علوفه‌ای [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 69-80]
 • عزتی، فریبا تأثیر تنش شوری بر قابلیت جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه دو گونه گیاه علوفه‌ای [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 69-80]
 • عیسی نژاد، نسرین سادات تاثیر هیدروپرایمینگ در کاهش اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و محتوای پرولین بذر دو گونه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia) و کاسنی (Chicorium intybus) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 34-44]
 • عیسوند، حمید رضا بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 11-19]
 • عطایی سماق، حجت بررسی اثر جیبرلیک اسید و آبسیزیک اسید بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش شوری (Securigera securidaca L) گیاه دارویی عدس الملک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 21-33]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی بررسی اثر جیبرلیک اسید و آبسیزیک اسید بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش شوری (Securigera securidaca L) گیاه دارویی عدس الملک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 21-33]

ف

 • فتحی، شهناز اثر اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر ریحان (Ocimum basilicu) تحت شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 49-59]
 • فلاحی، نوشین بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L) رقم آذر2 [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 77-85]

ق

 • قاسمی، الهه تاثیر شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و غلظت مالون‌دی‌آلدئید در دو رقم بذر گندم نان [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 24-34]
 • قاضی خانلو ثانی، یوسف بررسی نقش بهبود دهنده کلرید کلسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه ذرت تحت تنش شوری ناشی از NaCl [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 53-67]
 • قلی زاده، لیلا بررسی نقش اسید سالیسیلیک در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 13-23]
 • قمری، هادی مطالعه تاثیر نانو اکسید روی بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 54-64]
 • قهرمانی، صغری تأثیر جیبرلین و اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذور فرسوده کدوی تخم کاغذی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 20-29]

ک

 • کریمی، طاهره تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 71-80]

گ

 • گروسی، فاطمه تأثیر آللوپاتیک عصاره کاکوتی ( Ziziphora clinopodioides Lam) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 68-77]
 • گنجعلی، علیرضا تاثیر برخی تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی قدومه (Allyssum turgidum Dudley) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 76-84]
 • گودرزیان قهفرخی، مریم تاثیر شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و غلظت مالون‌دی‌آلدئید در دو رقم بذر گندم نان [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 24-34]

م

 • محب الدینی، مهدی تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 16-27]
 • محبعلی، مهدی بررسی اثر جیبرلیک اسید و آبسیزیک اسید بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش شوری (Securigera securidaca L) گیاه دارویی عدس الملک [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 21-33]
 • محمدی، عبدالناصر تاثیر برخی تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی قدومه (Allyssum turgidum Dudley) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 76-84]
 • مرادی، علی تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 88-95]
 • مصنعی، هدیه بررسی نقش اسید سالیسیلیک در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 13-23]
 • مصنعی، هدیه بررسی اثر پیری تسریع شده بر فرآیند جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 60-68]
 • مصنعی، هدیه مطالعه تاثیر نانو اکسید روی بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 54-64]
 • معصومی زواریان، ابوالفضل اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 40-48]
 • معماریانی، فرشید بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-10]
 • مقصودی، عیسی تأثیر غلظت‌های مختلف کیتوزان بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum) در شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 65-75]
 • موسوی نیک، محسن تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام تحت تنش مس (Triticum aestivum) مختلف گندم [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-15]
 • موسوی‌نیک، محسن تأثیر سالیسیلیک اسید در واکنش بذرهای زوال‌یافته گندم به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 35-52]

ن

 • نجاری، یوسف بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج تحت تأثیر سطوح مختلف شوری [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 81-88]
 • نجفی، قاسم پاسخ جوانه زنی بذرهای کلزا به تغییرات قدرت بذر و هیدرو-پرایمینگ [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 54-70]
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 11-19]
 • نوری، مریم اثر اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر ریحان (Ocimum basilicu) تحت شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 49-59]
 • نورحسینی، سیدعلی آزمون‌های پیری تسریع شده و سرما در ارزیابی بنیه طولی گیاهچه بادام زمینی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 28-42]
 • نوروزی گیوی، محمد تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 16-27]

ه

 • هادی، محمدرضا تاثیر بیوپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی دو نوع چمن [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 1-12]

ی

 • یاری، رضا مطالعه اثر پیش تیمار بذر با سالسیلیک اسید در شرایط تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 9-20]
 • یوسفی‌راد، مجتبی اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 40-48]