نمایه نویسندگان

آ

 • آرمین، محمد اثر نانو پرایمینگ روی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی لوبیا در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-80]
 • آرمین، محمد اثر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نخود تحت شرایط آللوپاتی گیاه تاتوره (Datura stramonium L.) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 47-56]
 • آزادبخت، فرشته تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 39-46]
 • آزاد بخت، فرشته تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 22-31]
 • آقازاده، اختیار تعیین دمای بهینه جوانه‌زنی گیاهان دارویی پروانش، همیشه بهار و ماریتیغال [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 11-23]
 • آل ابراهیم، محمد تقی اثر آللوپاتیک عصاره تلخه (Acroptilon repens) بر سبز شدن بعضی گیاهان زراعی و هرز [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 13-21]

ا

 • احمدی، خدیجه ارزیابی تأثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاهی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-10]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و اکسین بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش خشکی و شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 81-92]
 • اسدی گاکیه، معصومه نقش اسمو‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط عصاره آللوپاتیک علف ‌هرز دم روباهی (Setaria viridis L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 19-26]
 • اسدی گاکیه، معصومه تأثیر بازدارندگی عصاره 5 گونه گیاه دارویی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌هرز سلمه‌تره [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 72-79]
 • اسفندیاری، عزت‌اله تأثیر محتوای روی بذر بر خصوصیات رشدی و قدرت اولیه گیاهچه گندم نان [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 80-89]
 • اسماعیل‌پور، بهروز تعیین دمای بهینه جوانه‌زنی گیاهان دارویی پروانش، همیشه بهار و ماریتیغال [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 11-23]
 • اکبری، شیوا اثر شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی هوفاریقون و قدومه شیرازی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 34-44]
 • امام، یحیی ارزیابی تحمل به تنش آبی ارقام و لاین‌های سورگوم بر اساس شاخص های جوانه‌زنی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-10]
 • امیدی، حشمت ارزیابی تأثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاهی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-10]
 • امیدی، حشمت ارزیابی تأثیر پرایمینگ بذر با استیل سالسیلیک اسید (ASA) بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgaer L.) در سطوح مختلف شوری [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 39-46]
 • امیدی، حشمت ارزیابی تأثیر اکسین و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی توده‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 24-33]
 • امیدی، حشمت ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و اکسین بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش خشکی و شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 81-92]
 • امیدی، حشمت اثر تسریع کننده‌ها بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر سرخارگل تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 1-8]
 • امیدی، حشمت تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 39-46]
 • امینی دهقی، مجید تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 47-56]

ب

 • بابایی قاقلستانی، علی نقش اسمو‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط عصاره آللوپاتیک علف ‌هرز دم روباهی (Setaria viridis L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 19-26]
 • بابایی قاقلستانی، علی تأثیر بازدارندگی عصاره 5 گونه گیاه دارویی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌هرز سلمه‌تره [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 72-79]
 • بازمکانی، رحیم تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 39-46]
 • برهانی، نویدرضا اثر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نخود تحت شرایط آللوپاتی گیاه تاتوره (Datura stramonium L.) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 47-56]
 • بلوچی، حمیدرضا اثر پیش‌تیمار بذر و سطوح شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 57-69]

پ

 • پراور، آرزو اثر تسریع کننده‌ها بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر سرخارگل تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 1-8]
 • پرمون، قاسم تعیین دمای بهینه جوانه‌زنی گیاهان دارویی پروانش، همیشه بهار و ماریتیغال [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 11-23]
 • پور پیله‌ور، فاطمه تأثیر بازدارندگی عصاره 5 گونه گیاه دارویی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌هرز سلمه‌تره [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 72-79]

ت

 • تقی‌پور، زهرا بررسی تاثیر پرایمینگ بذر با غلظت‌های مختلف جاسمونیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 67-76]

ج

 • جامی معینی، متین اثر نانو پرایمینگ روی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی لوبیا در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-80]
 • جامی معینی، متین اثر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نخود تحت شرایط آللوپاتی گیاه تاتوره (Datura stramonium L.) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 47-56]
 • جودی، زهرا تعیین دمای بهینه جوانه‌زنی گیاهان دارویی پروانش، همیشه بهار و ماریتیغال [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 11-23]

ح

 • حاتمی قره قوینی، نسرین نقش اسمو‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط عصاره آللوپاتیک علف ‌هرز دم روباهی (Setaria viridis L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 19-26]

خ

 • خاتون جوکار، نرگس اثر بستر جوانه‌زنی و مدت زمان هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه ریحان سبز و بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 55-69]
 • خاتون جوکار، نرگس بررسی اثر مدت زمان و دمای پیش‌تیمار رطوبتی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه شاهی (sativum Lepidium) در بسترهای مختلف [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 23-38]
 • خدائی، حسین اثر نانو پرایمینگ روی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی لوبیا در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-80]
 • خواجه حسینی، محمد تأثیر خراش‌دهی مکانیکی بر شکستن خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر دوازده گونه گیاه دارویی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 11-18]

د

 • داداشی، محمدرضا اثر بستر جوانه‌زنی و مدت زمان هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه ریحان سبز و بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 55-69]

ر

 • راستی، سعید ارزیابی تأثیر پرایمینگ بذر با استیل سالسیلیک اسید (ASA) بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgaer L.) در سطوح مختلف شوری [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 39-46]
 • راشدمحصل، محمد حسن تأثیر خراش‌دهی مکانیکی بر شکستن خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر دوازده گونه گیاه دارویی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 11-18]
 • رحیمی، امیر تأثیر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های گیاهچه و قابلیت جوانه‌زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (Trigonellafoenum-graecum) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 45-54]
 • رشتیان، آناهیتا مقایسه ویژگی‌های جوانه‌زنی در اکوتیپ‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحتسطوح مختلف تنش شوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 55-66]
 • رضازاده، علیرضا تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی بذر برخی گیاهان دارویی زیره و رازیانه [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 77-87]
 • رضوان‌بیدختی، شهرام اثر شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی هوفاریقون و قدومه شیرازی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 34-44]

ز

 • زارعی، بتول بررسی تاثیر پرایمینگ بذر با غلظت‌های مختلف جاسمونیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 67-76]
 • زارع خورمیزی، هادی مقایسه ویژگی‌های جوانه‌زنی در اکوتیپ‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحتسطوح مختلف تنش شوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 55-66]
 • زارع خورمیزی، هادی بررسی تأثیر سطوح سیلیکون بر جوانه‌زنی و رشد اولیه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 32-42]
 • زارع خورمیزی، هادی تأثیر اسید هیومیک بر جوانه‌زنی و رشد اولیه سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 9-22]
 • زمانی، افشین ارزیابی تحمل به تنش آبی ارقام و لاین‌های سورگوم بر اساس شاخص های جوانه‌زنی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-10]

س

 • سادات عیسی نژاد، نسرین اثر تسریع کننده‌ها بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر سرخارگل تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 1-8]
 • سادات عیسی‌نژاد، نسرین تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی بذر برخی گیاهان دارویی زیره و رازیانه [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 77-87]
 • سیاوش‌مقدم، سینا تأثیر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های گیاهچه و قابلیت جوانه‌زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (Trigonellafoenum-graecum) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 45-54]
 • سبزچی، سیمین تأثیر محتوای روی بذر بر خصوصیات رشدی و قدرت اولیه گیاهچه گندم نان [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 80-89]
 • سنجری مزاج، طیبه ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و اکسین بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش خشکی و شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 81-92]
 • سودایی زاده، حمید بررسی تأثیر سطوح سیلیکون بر جوانه‌زنی و رشد اولیه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 32-42]

ش

 • شاکری، احسان ارزیابی تحمل به تنش آبی ارقام و لاین‌های سورگوم بر اساس شاخص های جوانه‌زنی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-10]
 • شبانی، رضا اثر نانو پرایمینگ روی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی لوبیا در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-80]
 • شریفی، پیمان تاثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در کلزا [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 27-38]
 • شریفی، پیمان بررسی تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج در مقابل تنش سرمایی در مرحله جوانه‌زنی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 43-54]
 • شریفی، حمید تأثیر خراش‌دهی مکانیکی بر شکستن خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر دوازده گونه گیاه دارویی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 11-18]
 • شریفی، کلثوم اثر آللوپاتیک عصاره تلخه (Acroptilon repens) بر سبز شدن بعضی گیاهان زراعی و هرز [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 13-21]
 • شعبان، مهدی معرفی یک آزمون جدید برای پیش‏بینی قابلیت حیات بذور و تولید گیاهچه نرمال: آزمون نیتروبلوتترازولیوم [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 70-78]
 • شفیعی ادیب، شهلا تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 47-56]

ص

 • صادقی پور، حمید رضا معرفی یک آزمون جدید برای پیش‏بینی قابلیت حیات بذور و تولید گیاهچه نرمال: آزمون نیتروبلوتترازولیوم [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 70-78]
 • صمدی کلخوران، الهام تعیین دمای بهینه جوانه‌زنی گیاهان دارویی پروانش، همیشه بهار و ماریتیغال [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 11-23]

ع

 • عبدلی، مجید تأثیر محتوای روی بذر بر خصوصیات رشدی و قدرت اولیه گیاهچه گندم نان [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 80-89]
 • عطایی سماق، حجت تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 47-56]
 • عطایی سماق، حجت تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 22-31]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی ارزیابی تأثیر پرایمینگ بذر با استیل سالسیلیک اسید (ASA) بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgaer L.) در سطوح مختلف شوری [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 39-46]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 47-56]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی ارزیابی تأثیر اکسین و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی توده‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 24-33]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 22-31]
 • علیپور گراوند، سمیرا ارزیابی تأثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاهی [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-10]
 • علیزاده، معصومه اثر پیش‌تیمار بذر و سطوح شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 57-69]

ف

 • فاضلی، آرش بررسی تاثیر پرایمینگ بذر با غلظت‌های مختلف جاسمونیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 67-76]
 • فخاری، رسول اثر آللوپاتیک عصاره تلخه (Acroptilon repens) بر سبز شدن بعضی گیاهان زراعی و هرز [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 13-21]
 • فلاحی، نوشین نقش اسمو‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط عصاره آللوپاتیک علف ‌هرز دم روباهی (Setaria viridis L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 19-26]

ق

 • قادری فر، فرشید معرفی یک آزمون جدید برای پیش‏بینی قابلیت حیات بذور و تولید گیاهچه نرمال: آزمون نیتروبلوتترازولیوم [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 70-78]
 • قاسمی، ویدا تأثیر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های گیاهچه و قابلیت جوانه‌زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (Trigonellafoenum-graecum) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 45-54]
 • قلی‌نژاد، اسماعیل تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر صفات مرتبط با جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 57-71]
 • قوام، منصوره تأثیر نانو ذرات نقره بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه دو گونه نعناع فلفلی و پونه در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-12]

ک

 • کبری پیشوا، زینب تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 47-56]

م

 • محمدی، امید تأثیر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های گیاهچه و قابلیت جوانه‌زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (Trigonellafoenum-graecum) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 45-54]
 • مرادیان، زهرا تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 22-31]
 • مرادیان، زهرا تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 39-46]
 • ملکی فراهانی، سعیده تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی بذر برخی گیاهان دارویی زیره و رازیانه [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 77-87]

ن

 • نورحسینی، سیدعلی تأثیر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های گیاهچه و قابلیت جوانه‌زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (Trigonellafoenum-graecum) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 45-54]
 • نورحسینی، سیدعلی اثر بستر جوانه‌زنی و مدت زمان هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه ریحان سبز و بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 55-69]
 • نورحسینی، سیدعلی بررسی اثر مدت زمان و دمای پیش‌تیمار رطوبتی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه شاهی (sativum Lepidium) در بسترهای مختلف [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 23-38]

ه

 • همتی، میلاد تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 47-56]
 • همتی، میلاد تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 22-31]

ی

 • یامچی، احد معرفی یک آزمون جدید برای پیش‏بینی قابلیت حیات بذور و تولید گیاهچه نرمال: آزمون نیتروبلوتترازولیوم [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 70-78]
 • یدوی، علیرضا اثر پیش‌تیمار بذر و سطوح شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 57-69]