نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبخت، فرشته ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و میزان پرولین گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-8]
 • آزاد بخت، فرشته بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-29]

ا

 • احمدی، احمد اثر نانو ذرات کیتوزان و اکسید آهن بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد اولیه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 72-81]
 • احمدی، خدیجه تأثیر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور 15 ژنوتیپ پایه مادری گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 41-53]
 • احمدی، خدیجه ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و میزان پرولین گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-8]
 • احمدی، خدیجه تأثیر پرایمینگ نیترات پتاسیم بر ویژگی‌های جوانه‌زنی گل سازویی (Scrophularia striata) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 27-36]
 • احمدی، خدیجه اثر تیمار‌های فیزیکوشیمیایی بر تحریک جوانه‌زنی و شکست خواب بذر گیاه دارویی سس ( .Cuscuta campestris L) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 65-71]
 • احمدی، خدیجه اثر تنش خشکی آخر فصل بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بوته‌های تنش دیده پنج ژنوتیپ گندم دوروم [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 22-34]
 • اسدی گاکیه، معصومه تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 32-40]
 • اسماعیا زاده، امید بررسی صفات جوانه‌زنی بذر‌های دو گونه Agropyron desertroum وAgropyron pectiniform با پیش‌تیمار اسید آسکوربیک، تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 71-87]
 • افکاری، احمد تأثیر اسمو‌هیدروپرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه ذرت تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 35-46]
 • امیدی، حشمت تأثیر تیمارهای زیستی بر شاخص های جوانه زنی، رشدی و فیزیولوژیکی گیاهچه کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 10-20]
 • امیدی، حشمت بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-29]
 • امیدی، حشمت اثر نانو ذرات کیتوزان و اکسید آهن بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد اولیه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 72-81]
 • امینی دهقی، مجید تاثیر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر مارتیغال (Silybum marianum) در دماهای مختلف [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 15-24]
 • امینی‌دهقی، مجید تأثیر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور 15 ژنوتیپ پایه مادری گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 41-53]
 • امینی فرد، محمد حسین تأثیر تنش های خشکی و شوری بر جوانه زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه شاهی (Lepidium sativum L.) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 62-71]
 • امینی‌فرد، محمد تاثیر سطوح مختلف فلزهای سنگین بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه لولیوم پرنه (Lolium perenne L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 54-64]

ب

 • بابایی قاقلستانی، علی تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 32-40]
 • بیات، حسن تاثیر سطوح مختلف فلزهای سنگین بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه لولیوم پرنه (Lolium perenne L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 54-64]
 • بیات، حسن تأثیر تنش های خشکی و شوری بر جوانه زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه شاهی (Lepidium sativum L.) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 62-71]
 • بازمکانی، رحیم بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-29]
 • بازمکانی، رحیم ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و میزان پرولین گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-8]
 • بخشنده فرج پور، آزاده اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus sp.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 9-16]

پ

 • پیرانی، حسن تأثیر ضایعات چای بر خصوصیات جوانه‌زنی و فعالیت‌های آنزیمی بذور هیدروپرایم شده لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تیمار شوری [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 46-58]
 • پرمون، قاسم تأثیر کاربرد اسید سالیسلیک بر جوانه‌زنی گندم بهاره (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 65-76]
 • پرمون، قاسم تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر تحرک ذخایر بذر و جوانه‌زنی بذر گندم در مقایسه با چاودار وحشی در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 61-71]
 • پور پیله ور، فاطمه تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 32-40]

ت

 • توانا، کیانوش تاثیر برخی تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی پنیرباد (Withania coagulans) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 50-61]

ج

 • جلالی هنرمند، سعید اثر پیش تیمار بذر با آب و اشعه فرابنفش بر برخی از خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه نخود فرنگی (Pisum sativum L.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-60]
 • جهانبخش، سدابه تأثیر کاربرد اسید سالیسلیک بر جوانه‌زنی گندم بهاره (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 65-76]
 • جهانبخش، سدابه تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر تحرک ذخایر بذر و جوانه‌زنی بذر گندم در مقایسه با چاودار وحشی در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 61-71]
 • جوکار، نرگس بهبود جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه ذرت (Zea mays L.) و گندم (Triticum aestivum L.) با هیدروپرایمینگ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 1-7]

ح

 • حاتمی قره قوینی، نسرین تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 32-40]
 • حسینی تفرش، سیدعلی اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus sp.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 9-16]
 • حمامی، حسین تاثیر سطوح مختلف فلزهای سنگین بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه لولیوم پرنه (Lolium perenne L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 54-64]

خ

 • خراشی زاده، محمد نقش اصلاح کننده‌های ضدتنش پلیمری، معدنی و بیولوژیک بر عملکرد و حفظ قدرت جوانه‌زنی گیاه دارویی نازبو (Ocimum basilicum L. var. keshkeny levelu) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 37-48]
 • خلیلی اقدم، نبی تعیین دماهای بحرانی جوانه زنی بذر کتان (Linum usitatissimum L) به‌روش رگرسیون غیر خطی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 41-49]

د

 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی بررسی صفات جوانه‌زنی بذر‌های دو گونه Agropyron desertroum وAgropyron pectiniform با پیش‌تیمار اسید آسکوربیک، تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 71-87]
 • دری، محمد علی رفتار جوانه‌زنی بذر آرتیشو Cynara scolymus L.تحت تاثیر رنگ پوسته بذر و سطوح شوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 8-14]
 • درزی رامندی، هادی تأثیر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور 15 ژنوتیپ پایه مادری گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 41-53]
 • درزی رامندی، هادی اثر تنش خشکی آخر فصل بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بوته‌های تنش دیده پنج ژنوتیپ گندم دوروم [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 22-34]
 • دهقانی بیدگلی، رضا اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus sp.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 9-16]
 • دهقانی بیدگلی، رضا اثر عصاره اندام هوایی تاغ (Haloxylon ammodendron ) بر جوانه زنی و برخی ویژگیهای مرفوفیزیولوژیکی بذور قره داغ (Nitraria schoberi L.) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 58-65]

ر

 • رسایی، بهنوش اثر پیش تیمار بذر با آب و اشعه فرابنفش بر برخی از خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه نخود فرنگی (Pisum sativum L.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-60]
 • رسایی، بهنوش اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با استفاده از نمک‌های نیتراتی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهچه سویا (Glycine max L) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 11-22]
 • رسایی، علی اثر پیش تیمار بذر با آب و اشعه فرابنفش بر برخی از خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه نخود فرنگی (Pisum sativum L.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-60]
 • رستمی، مجید تاثیر برخی تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی پنیرباد (Withania coagulans) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 50-61]
 • رهباریان، راحله بررسی روش‌های مختلف شکستن خواب بذر شاهتره (Fumaria parviflora Lam.) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 30-40]

س

 • سرخی، فرشاد اثر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 17-26]
 • سعیدی، محسن تأثیر تنش خشکی و محدودیت منابع فتوسنتزی در گیاه مادری بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه بذر تولیدی گندم (رقم زرین) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 72-82]
 • سعیدیان، شهریار تعیین دماهای بحرانی جوانه زنی بذر کتان (Linum usitatissimum L) به‌روش رگرسیون غیر خطی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 41-49]
 • سلیمانی امین، محسن تاثیر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر مارتیغال (Silybum marianum) در دماهای مختلف [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 15-24]
 • سنجری مزاج، طیبه تأثیر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور 15 ژنوتیپ پایه مادری گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 41-53]

ش

 • شاهین دانشمندی، محمد نقش اصلاح کننده‌های ضدتنش پلیمری، معدنی و بیولوژیک بر عملکرد و حفظ قدرت جوانه‌زنی گیاه دارویی نازبو (Ocimum basilicum L. var. keshkeny levelu) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 37-48]
 • شجاعیان، عاطفه اثر تیمار‌های فیزیکوشیمیایی بر تحریک جوانه‌زنی و شکست خواب بذر گیاه دارویی سس ( .Cuscuta campestris L) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 65-71]
 • شریفی مقدم، حسین تأثیر پرایمینگ نیترات پتاسیم بر ویژگی‌های جوانه‌زنی گل سازویی (Scrophularia striata) تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 27-36]

ط

 • طالبی سیه سران، پرنیان تأثیر ضایعات چای بر خصوصیات جوانه‌زنی و فعالیت‌های آنزیمی بذور هیدروپرایم شده لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تیمار شوری [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 46-58]

ع

 • عبادی، علی تأثیر کاربرد اسید سالیسلیک بر جوانه‌زنی گندم بهاره (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 65-76]
 • عبادی، علی تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر تحرک ذخایر بذر و جوانه‌زنی بذر گندم در مقایسه با چاودار وحشی در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 61-71]
 • عبدلی، مجید تأثیر تنش خشکی و محدودیت منابع فتوسنتزی در گیاه مادری بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه بذر تولیدی گندم (رقم زرین) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 72-82]
 • عبدلی، مجید اثر پیش تیمار بذر با آب و اشعه فرابنفش بر برخی از خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه نخود فرنگی (Pisum sativum L.) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-60]
 • عبدلی، مجید اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با استفاده از نمک‌های نیتراتی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهچه سویا (Glycine max L) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 11-22]

ف

 • فاتح، مجتبی اثر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 17-26]
 • فتوکیان، محمدحسین اثر تنش خشکی آخر فصل بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بوته‌های تنش دیده پنج ژنوتیپ گندم دوروم [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 22-34]
 • فرخی، مریم بررسی روش‌های مختلف شکستن خواب بذر شاهتره (Fumaria parviflora Lam.) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 30-40]

ق

 • قنبری، مجید تأثیر ضایعات چای بر خصوصیات جوانه‌زنی و فعالیت‌های آنزیمی بذور هیدروپرایم شده لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تیمار شوری [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 46-58]

ک

 • کرمی، هادی بررسی صفات جوانه‌زنی بذر‌های دو گونه Agropyron desertroum وAgropyron pectiniform با پیش‌تیمار اسید آسکوربیک، تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 71-87]
 • کریمی، طاهره بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-29]
 • کریمی، طاهره اثر تیمار‌های فیزیکوشیمیایی بر تحریک جوانه‌زنی و شکست خواب بذر گیاه دارویی سس ( .Cuscuta campestris L) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 65-71]
 • کنگرانی فراهانی، فاطمه تاثیر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر مارتیغال (Silybum marianum) در دماهای مختلف [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 15-24]

گ

 • گنجه، اصغر تأثیر کاربرد اسید سالیسلیک بر جوانه‌زنی گندم بهاره (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 65-76]
 • گنجه، اصغر تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر تحرک ذخایر بذر و جوانه‌زنی بذر گندم در مقایسه با چاودار وحشی در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 61-71]

م

 • مرادیان، زهرا بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 21-29]
 • مرادیان، زهرا ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و میزان پرولین گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-8]
 • مرادیان، زهرا بررسی تاثیر هورمون‌های گیاهی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه کتان(Linum usitatissimum) تحت تنش خشکی [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 1-10]
 • میرمحمودی، تورج تعیین دماهای بحرانی جوانه زنی بذر کتان (Linum usitatissimum L) به‌روش رگرسیون غیر خطی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 41-49]
 • مصنعی، هدیه رفتار جوانه‌زنی بذر آرتیشو Cynara scolymus L.تحت تاثیر رنگ پوسته بذر و سطوح شوری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 8-14]
 • مصنعی، هدیه اثر پیش‌تیمار با قارچ‌کش و اسید هیومیک و اندازه بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی سه رقم گندم [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 1-9]
 • منصوری، علی اثر نانو ذرات کیتوزان و اکسید آهن بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد اولیه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 72-81]
 • موحدی، زهرا تاثیر برخی تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی پنیرباد (Withania coagulans) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 50-61]
 • موسوی، سید اسماعیل تأثیر تیمارهای زیستی بر شاخص های جوانه زنی، رشدی و فیزیولوژیکی گیاهچه کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 10-20]

ن

 • نبوی کلات، سید محسن بررسی روش‌های مختلف شکستن خواب بذر شاهتره (Fumaria parviflora Lam.) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 30-40]
 • نوری، فاطمه اثر پیش‌تیمار با قارچ‌کش و اسید هیومیک و اندازه بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی سه رقم گندم [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 1-9]
 • نورحسینی، سیدعلی بهبود جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه ذرت (Zea mays L.) و گندم (Triticum aestivum L.) با هیدروپرایمینگ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 1-7]