نمایه نویسندگان

آ

 • آرمند، نظام اثر پیش تیمار زیستی بر خصوصیات جوانه‌زنی عدس (Lens culinaris Medik) در دماهای مختلف [دوره 11، شماره 39، 1400]

ا

 • احمدی، خدیجه ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی کلزا (Brassica napus L.) تحت اثر تیمارهای مختلف امواج فراصوت [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • احمدپور، راهله اثر پیش تیمار زیستی بر خصوصیات جوانه‌زنی عدس (Lens culinaris Medik) در دماهای مختلف [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • احمدپور، راهله ارزیابی مهمترین پارامترهای جوانه زنی بذر نخود (رقم آزاد) تحت تاثیر عصاره ورمی کمپوست و تنش خشکی [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • ازادی، امیر اثر کاربرد نانو کود پتاسیم روی گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش آبی [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • اسدی گاکیه، معصومه ارزیابی روش های مختلف شکستن خواب بذر در علف هرز قدومه (Alyssum homalocarpum) [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • اسلامی، سارا تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاه گل گاوزبان تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • افیونی، داوود پاسخ جوانه‎زنی ارقام مختلف گندم در تاریخ‏ های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • اقلیما، قاسم تاثیر پیش‌تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسیدجیبرلیک بر بهبود جوانه‌زنی بذر دو رقم گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 57-68]
 • امیدی، حشمت ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی کلزا (Brassica napus L.) تحت اثر تیمارهای مختلف امواج فراصوت [دوره 11، شماره 40، 1400]

ب

 • بابائی قاقلستانی، علی ارزیابی روش های مختلف شکستن خواب بذر در علف هرز قدومه (Alyssum homalocarpum) [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • بحرانی، عبدالله تاثیرعصاره اندام های مختلف گیاه دارویی گل جعفری (Tagetes erecta) بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی تعدادی از علف های هرز [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • بیدل، سارا بررسی اثر پوشش‌دهی بذر با مواد شیمیایی و بیولوژیکی بر جوانه‌زنی بذر زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • بذرافشان، فرود پاسخ جوانه‎زنی ارقام مختلف گندم در تاریخ‏ های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • بستانی، امین اثر کاربرد نانو کود پتاسیم روی گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش آبی [دوره 11، شماره 39، 1400]

پ

 • پارسافر، سپیده تاثیر پیش‌تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسیدجیبرلیک بر بهبود جوانه‌زنی بذر دو رقم گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 57-68]
 • پیر دهقان، سارا اثر تنش ماندابی در مرحله گیاهچه‌ای بر صفات ریشه و صفات فیزیولوژیک ارقام گندم [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • پورعلمداری، ابراهیم اثر تنش ماندابی در مرحله گیاهچه‌ای بر صفات ریشه و صفات فیزیولوژیک ارقام گندم [دوره 11، شماره 39، 1400]

ج

 • جوکار، مسلم تاثیرعصاره اندام های مختلف گیاه دارویی گل جعفری (Tagetes erecta) بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی تعدادی از علف های هرز [دوره 11، شماره 40، 1400]

ح

 • حیدری، مختار اثر بستر کاشت بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه عنصل (Drimia maritima L. ) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 46-56]
 • حسنی، زهرا ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی کلزا (Brassica napus L.) تحت اثر تیمارهای مختلف امواج فراصوت [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • حسین زاده، سعید رضا اثر پیش تیمار زیستی بر خصوصیات جوانه‌زنی عدس (Lens culinaris Medik) در دماهای مختلف [دوره 11، شماره 39، 1400]

خ

 • خلیلی، علی بررسی تاثیرتیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و برخی خصوصیات بذر گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis. L) در شرایط تنش شوری [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 9-21]
 • خلیلی، علی تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاه گل گاوزبان تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • خلیلی اقدم، نبی اثر تنش ماندابی در مرحله گیاهچه‌ای بر صفات ریشه و صفات فیزیولوژیک ارقام گندم [دوره 11، شماره 39، 1400]

د

 • داداشی، محمد رضا اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم رقم کریم در شرایط آزمایشگاه [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 1-8]
 • دیانت، مرجان اثر کاربرد نانو کود پتاسیم روی گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش آبی [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • دستوری، مونا تاثیرعصاره اندام های مختلف گیاه دارویی گل جعفری (Tagetes erecta) بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی تعدادی از علف های هرز [دوره 11، شماره 40، 1400]

ر

 • راحمی، علی اثر تنش ماندابی در مرحله گیاهچه‌ای بر صفات ریشه و صفات فیزیولوژیک ارقام گندم [دوره 11، شماره 39، 1400]

ز

 • زارع، مهدی پاسخ جوانه‎زنی ارقام مختلف گندم در تاریخ‏ های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 11، شماره 39، 1400]

س

 • سپهرفر، دینا مقایسه اثرات شکستن خواب بذر شب خسب (Albizia julibrissin) به روش آب داغ، آب ژاول و اسیدسولفوریک [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • سیدی، اعظم تاثیر پیش تیمار اسمزی بذور کرفس بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 69-83]
 • سیدشریفی، رئوف اثر هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ و هورمون‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی و فیزیولوژی بذر لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) تحت تنش کادمیوم [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • سید شریفی، رئوف اثر پرایمینگ بر فعالیت و بیان ژن‌های آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در بذرهای فرسوده برنج [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • سعادت، هانیه تاثیر پرایمینگ و فرسودگی بر روی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بذر لوبیا رقم صدری Phaseolus Vulgaris [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • سعادت، هانیه اثر پرایمینگ بر فعالیت و بیان ژن‌های آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در بذرهای فرسوده برنج [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • سنجری مزاج، طیبه بررسی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر کنجد ).L indica (Sesamum [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 22-30]

ش

 • شفیع پور، عالیه بررسی اثر پرایمینگ با عصاره جلبک دریایی بر مولفه‌های جوانه زنی و صفات رشدی گیاهچه گشنیز (.Coriandrum sativum L) در زمان‌های مختلف [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 31-45]

ص

 • صالحی سلمی، محمدرضا مقایسه تیمارهای سرمادهی، اسیدسولفوریک، خراش‌دهی، نیترات پتاسیم و هیدروپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز بذر درختچه مورد (Myrtus communis L.) [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • صبوری، حسین اثر تنش ماندابی در مرحله گیاهچه‌ای بر صفات ریشه و صفات فیزیولوژیک ارقام گندم [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • صدقی، محمد اثر هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ و هورمون‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی و فیزیولوژی بذر لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) تحت تنش کادمیوم [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • صدقی، محمد تاثیر پرایمینگ و فرسودگی بر روی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بذر لوبیا رقم صدری Phaseolus Vulgaris [دوره 11، شماره 40، 1400]
 • صدقی، محمد اثر پرایمینگ بر فعالیت و بیان ژن‌های آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در بذرهای فرسوده برنج [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • صورآذر، خدیجه اثر هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ و هورمون‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی و فیزیولوژی بذر لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) تحت تنش کادمیوم [دوره 11، شماره 39، 1400]

ض

 • ضیائی قهنویه، نجمه پاسخ جوانه‎زنی ارقام مختلف گندم در تاریخ‏ های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 11، شماره 39، 1400]

ع

 • عجم نوروزی، حسین اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم رقم کریم در شرایط آزمایشگاه [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 1-8]
 • علیدوست، حمیده اثر پرایمینگ بر فعالیت و بیان ژن‌های آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در بذرهای فرسوده برنج [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • علیزاده، امید پاسخ جوانه‎زنی ارقام مختلف گندم در تاریخ‏ های کاشت زودهنگام، معمولی و تاخیری [دوره 11، شماره 39، 1400]

ف

 • فتحی، شهناز تاثیر پیش تیمار اسمزی بذور کرفس بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 69-83]

ق

 • قزوینه، مهوش ارزیابی روش های مختلف شکستن خواب بذر در علف هرز قدومه (Alyssum homalocarpum) [دوره 11، شماره 41، 1400]

ک

 • کیانی، سمانه اثر بستر کاشت بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه عنصل (Drimia maritima L. ) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 46-56]
 • کریمی جلیله وندی، طاهره بررسی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر کنجد ).L indica (Sesamum [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 22-30]
 • کیهان پور، زینب مقایسه تیمارهای سرمادهی، اسیدسولفوریک، خراش‌دهی، نیترات پتاسیم و هیدروپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز بذر درختچه مورد (Myrtus communis L.) [دوره 11، شماره 40، 1400]

ل

 • لولایی، ابوالفضل بررسی تاثیرتیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و برخی خصوصیات بذر گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis. L) در شرایط تنش شوری [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 9-21]
 • لولایی، ابوالفضل تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاه گل گاوزبان تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 41، 1400]

م

 • محمدی، هدایت بررسی تاثیرتیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و برخی خصوصیات بذر گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis. L) در شرایط تنش شوری [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 9-21]
 • محمدی، هدایت تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاه گل گاوزبان تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 41، 1400]
 • میرجلیلی، محمد حسین تاثیر پیش‌تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسیدجیبرلیک بر بهبود جوانه‌زنی بذر دو رقم گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 57-68]
 • میرطیبی، محمد اثر کاربرد نانو کود پتاسیم روی گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش آبی [دوره 11، شماره 39، 1400]
 • مشایخی، کامبیز بررسی اثر پرایمینگ با عصاره جلبک دریایی بر مولفه‌های جوانه زنی و صفات رشدی گیاهچه گشنیز (.Coriandrum sativum L) در زمان‌های مختلف [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 31-45]

ن

 • نامنی، مهدی اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم رقم کریم در شرایط آزمایشگاه [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 1-8]
 • نژاد ابراهیمی، صمد تاثیر پیش‌تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسیدجیبرلیک بر بهبود جوانه‌زنی بذر دو رقم گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 57-68]
 • نصیری، پرتو اثر پیش تیمار زیستی بر خصوصیات جوانه‌زنی عدس (Lens culinaris Medik) در دماهای مختلف [دوره 11، شماره 39، 1400]

و

 • وهاب نژاد، محمد ارزیابی مهمترین پارامترهای جوانه زنی بذر نخود (رقم آزاد) تحت تاثیر عصاره ورمی کمپوست و تنش خشکی [دوره 11، شماره 40، 1400]

ه

 • هادیان، جواد تاثیر پیش‌تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسیدجیبرلیک بر بهبود جوانه‌زنی بذر دو رقم گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) [دوره 11، شماره 38، 1400، صفحه 57-68]