دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 1-75 

مقاله پژوهشی

1. تاثیرکلرید کلسیم در شرایط شور بر شاخص‌های جوانه‌زنی ذرت (Zea mays L.)

صفحه 1-12

سیدجلال غضنفری؛ قدیر طاهری؛ سعید بختیاری


6. مقایسه اثر پرایمینگ در بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر کدو تخم کاغذی تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 52-60

یگانه سادات کریم‌زاده حسینیان؛ امیر بهزاد بذرگر؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ سعید بختیاری


7. ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و دماهای کاردینال گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar)

صفحه 61-68

فاطمه رنجبر؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ نفیسه کمایستانی