دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 1-98 
3. اثر تنش غرقابی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L) رقم هایولا 401

صفحه 18-26

محمد خادم‌پیر؛ سراله گالشی؛ فرشید قادری فر؛ مهسا مظلوم


7. تاثیر فرسودگی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه ذرت

صفحه 61-67

واقف عنایتی؛ عزت‌اله اسفندیاری؛ سیدمحمدحسن آل هاشم؛ علیرضا حضوری