دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 1-88 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان

صفحه 1-10

امیر حسن حسینی؛ علی تهرانی فر؛ لیلا سمیعی؛ محمود شور؛ فرشید معماریانی


2. بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 11-19

عابدین شیربندی؛ حمید رضا عیسوند؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ جهانشیر شاکرمی