دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 1-99 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام تحت تنش مس (Triticum aestivum) مختلف گندم

صفحه 1-15

محبوبه بصیری؛ محسن موسوی نیک؛ آسیه سیاهمرگویی؛ مریم زارع


2. تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی

صفحه 16-27

محمد نوروزی گیوی؛ بهروز اسماعیل پور؛ مهدی محب الدینی؛ سرور خرم دل؛ سعید خماری


7. بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L) رقم آذر2

صفحه 77-85

علی بابایی قاقلستانی؛ نوشین فلاحی؛ معصومه اسدی گاکیه؛ نسرین حاتمی قره قوینی