دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1394 
8. بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج تحت تأثیر سطوح مختلف شوری

صفحه 81-88

زهرا امین دلدار؛ فاطمه صادقی؛ مینا ابراهیمی؛ یوسف نجاری؛ قاسم پرمون