دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، تابستان 1395 
2. تعیین دمای بهینه جوانه‌زنی گیاهان دارویی پروانش، همیشه بهار و ماریتیغال

صفحه 11-23

اختیار آقازاده؛ قاسم پرمون؛ الهام صمدی کلخوران؛ زهرا جودی؛ بهروز اسماعیل‌پور


8. تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی بذر برخی گیاهان دارویی زیره و رازیانه

صفحه 77-87

نسرین سادات عیسی‌نژاد؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده