دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1396 
2. اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus sp.)

صفحه 9-16

رضا دهقانی بیدگلی؛ آزاده بخشنده فرج پور؛ سیدعلی حسینی تفرش