دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، پاییز 1397 
2. تأثیر عصاره آللوپاتیک چهار گیاه دارویی بر شاخص‌های جوانه‌زنی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.)

صفحه 12-19

علی بابائی؛ رفعت حسنی نسب فرزانه؛ سیده آسیه خاتمی؛ محمد تقی آل ابراهیم


8. ارزیابی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)

صفحه 83-93

حشمت امیدی؛ سمیرا عیپور؛ زهرا مرادیان؛ خدیجه احمدی؛ رحیم بازمکانی