دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1397 
4. تأثیر دماهای مختلف بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum)

صفحه 23-30

علی بابائی قاقلستانی؛ سیده آسیه خاتمی؛ رفعت حسنی نسب فرزانه؛ محمدتقی آل‌ابراهیم