دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 1-78 
2. بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز

صفحه 11-24

عبدالجلیل اسلامی‏ زاده؛ علی کاشانی؛ سید عطااله سیادت؛ عادل مدحج؛ شهرام لک


5. کمی‌سازی جوانه‌زنی بذر سورگوم در پاسخ به دما

صفحه 43-52

عادل پشت دار؛ سیدعلی طباطبایی؛ امید انصاری