دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 1-100 

2. بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز

صفحه 10-13

عبدالجلیل اسلامی‏ زاده؛ علی کاشانی؛ سید عطااله سیادت؛ عادل مدحج؛ شهرام لک