اهداف و چشم انداز

انتشار آخرین یافته ها در خصوص علوم و تکنولوژی بذر، کمک به توسعه و اعتلای دانش و فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه به زراعی و به نژادی و علوم و تکنولوژی بذر هدف اصلی انتشار این مجله می باشد.