اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین عجم نوروزی

زراعت و اصلاح نباتات دانشیارگروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

ajamnorozeiyahoo.com
01732132292

سردبیر

دکتر افشین سلطانی

مدلسازی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

afsoltaniyahoo.com
01732132292

اعضای هیات تحریریه

دکتر کاظم قاسمی گلعذانی

تکنولوژی بذر استاد گروه زراعت دانشگاه تبریز

golezanigmail.com

دکتر رضا توکل افشاری

فیزولوژی بذر استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران

tavakkolut.ac.ir

دکتر الیاس سلطانی

علوم زراعی و اصلاح نباتات استادیار گروه زراعت دانشگاه تهران

elias.soltaniut.ac.ir

دکتر ناصر لطیفی

زراعت استاد

nlatifiyahoo.com

دکتر مه لقا قربانی

زیست شناسی استاد گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

ghorbaniyahoo.com

دکتر حمید رضا صادقی پور

فیزیولوژی گیاهی دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان

hamidrezasadeghyahoo.com

دکتر محمد پهلوانی

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

hpahlavanigau.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر هدیه مصنعی

اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی .

hedieh_mosanaieyyahoo.com
09383716542