اصول اخلاقی انتشار مقاله

تعهد نگارنده مسئول

نشریه تحقیقات بذر

عنوان مقاله:

 1-  اینجانب (و همکاران) موافقت می‌نمائیم که در صورت پذیرش مقاله ارائه شده، کلیه حقوق چاپ و نشر مقاله به نشریه تحقیقات بذر  انتقال می‌یابد.

2-  نشریه تحقیقات بذر حق رد مقاله یا اعمال هرگونه تغییرات ویراستاری در مقاله را در هر مرحله قبل از انتشار برای خود محفوظ می‌دارد.

3-    نگارنده  (و همکاران) تضمین می‌نمایند که مقاله حاصل مطالعه پژوهشی اصیل بوده حقوق مالکیت معنوی هیچ شخص حقیقی یا حقوقی را در داخل و خارج از کشور نقض نمی‌نماید.

4-  این موافقت نامه به نمایندگی از کلیه نویسندگان مقاله توسط نگارنده  مسئول تایید می‌شود  و تضمین شده است که مقاله ارائه شده قبلا (بجز بصورت خلاصه در کنفرانس‌ها) در مجلات داخلی/خارجی چاپ نشده یا بطور همزمان جهت بررسی و چاپ به هیچ مجله دیگری ارسال نشده است و تا وصول جوابیه‌ای مبنی بر رد مقاله از این مجله اقدام به ارسال آن به مجله دیگر نخواهد شد.