نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آفتابگردان تأثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان در تحمل جوانه زنی به تنش شوری و خشکی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 52-60]

ا

 • ارقام تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 23-34]
 • اندازه بذر مطالعه اثر اندازه بذر بر مولفه‏های جوانه‌زنی نخود ایرانی (Cicer arientinum L.) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 45-51]

ب

 • برنج اثر محلول‌پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک‌های رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی برنج [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]

پ

 • پتانسیل اسمزی پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت شرایط تنش خشکی و شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-44]
 • پرایمینگ بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی بذور پرایم شده چاودار کوهی (Secale montanum) تحت شرایط کاهش تدریجی رطوبت و پیری تسریع شده [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 68-76]
 • پیری تسریع شده بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی بذور پرایم شده چاودار کوهی (Secale montanum) تحت شرایط کاهش تدریجی رطوبت و پیری تسریع شده [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 68-76]
 • پوسته تأثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان در تحمل جوانه زنی به تنش شوری و خشکی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 52-60]

ج

 • جوانه زنی بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی بذور پرایم شده چاودار کوهی (Secale montanum) تحت شرایط کاهش تدریجی رطوبت و پیری تسریع شده [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 68-76]
 • جوانه‌زنی اثر محلول‌پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک‌های رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی برنج [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • جوانه‌زنی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 23-34]
 • جوانه‌زنی تأثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان در تحمل جوانه زنی به تنش شوری و خشکی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 52-60]

خ

 • خشکی تأثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان در تحمل جوانه زنی به تنش شوری و خشکی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 52-60]

ر

 • رشد گیاهچه اثر قدرت بذر بر جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گندم در واکنش به شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 60-67]

ز

 • زوال بذر اثر قدرت بذر بر جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گندم در واکنش به شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 60-67]

س

 • سیب زمینی تاثیر غلظت‌های مختلف هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده‌چه سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 11-22]
 • سرعت جوانه‌زنی اثر قدرت بذر بر جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گندم در واکنش به شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 60-67]

ش

 • شاخص‌های بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی بذور پرایم شده چاودار کوهی (Secale montanum) تحت شرایط کاهش تدریجی رطوبت و پیری تسریع شده [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 68-76]
 • شوری تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 23-34]
 • شوری و رشد گیاهچه تأثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان در تحمل جوانه زنی به تنش شوری و خشکی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 52-60]

ع

 • عناصر غذایی اثر محلول‌پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک‌های رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی برنج [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]

غ

 • غده‌چه تاثیر غلظت‌های مختلف هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده‌چه سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 11-22]

ک

 • کادوستیم تاثیر غلظت‌های مختلف هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده‌چه سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 11-22]
 • کاهش تدریجی رطوبت بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی بذور پرایم شده چاودار کوهی (Secale montanum) تحت شرایط کاهش تدریجی رطوبت و پیری تسریع شده [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 68-76]
 • کلرید سدیم پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت شرایط تنش خشکی و شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-44]
 • کلزا تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 23-34]

م

 • محلول‌پاشی اثر محلول‌پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک‌های رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی برنج [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • مرزه پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت شرایط تنش خشکی و شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-44]
 • مولفه‏ های جوانه‏ زنی مطالعه اثر اندازه بذر بر مولفه‏های جوانه‌زنی نخود ایرانی (Cicer arientinum L.) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 45-51]
 • مولفه‌های جوانه‌زنی پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت شرایط تنش خشکی و شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-44]

ن

 • نیترات پتاسیم پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت شرایط تنش خشکی و شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-44]
 • نخود مطالعه اثر اندازه بذر بر مولفه‏های جوانه‌زنی نخود ایرانی (Cicer arientinum L.) [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 45-51]

ه

 • هیدروپرایمینگ پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت شرایط تنش خشکی و شوری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 35-44]
 • هومات پتاسیم تاثیر غلظت‌های مختلف هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده‌چه سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 11-22]