ارسال مقاله

از محققان و نویسندگان محترم  درخواست می شود مقالات خود را دقیقا طبق فرمت مجله تهیه نموده و بعد ارسال نمایند و در صورت هر گونه سوال با ایمیل نشریه در تماس باشید.

jsst_iau@yahoo.com